Miten lisätä henkilöstön hyvinvointia?

31.10.2022

Joogaa puistossa

Työhyvinvointi on kilpailukeino, joka vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen

Työhyvinvointi tai laajemmin hyvinvointi on moniulotteinen ilmiö. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

Työelämän muutokset, taloudellinen taantuma ja kiristynyt tahti työnteossa vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi työoloja kehitettäessä selkeiden terveysriskien torjunnan ohella.

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Tutkimuksissa on osoitettu, että hyvin suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet, jotka tähtäävät työhyvinvoinnin lisääntymiseen, voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin verrattuna. Työhyvinvointi on kilpailukeino, jolla luodaan kestävää tuloskehitystä.

Työhyvinvointiin kannattaa siis panostaa. Hyvällä johtamisella, palkitsemisella ja työhyvinvoinnin ylläpitämisellä on positiivinen vaikutus työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen jaksamiseen, ja sitä kautta myös yrityksen tulokseen. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaikuttaa suoraan työntekijöiden motivoitumiseen sekä työpanokseen. 

Nykyisin työhyvinvoinnin merkityksestä puhutaan paljon. Tutkimusten mukaan työhyvinvointiin sijoitetuilla rahoilla on jopa 10–20 kertainen takaisinmaksu. Se syntyy vähentyneistä sairauspoissaolo- ja eläkekustannuksista. Työhyvinvoinnin panostukset näkyvätkin yleensä erilaisten kustannusten vähenemisenä.

Työhyvinvoinnin puute näkyy kustannuksina

• alentunut työkyky tai työkyvyttömyys

• masennuksesta aiheutuneet kustannukset

• työn tehottomuus

• työntekijöiden suuri vaihtuvuus

• työn heikko laatu

Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta, mutta panostaminen siihen kannattaa: hyvinvoiva henkilöstö tekee paremman tuloksen. Onnistumisen eväät löytyvät niin johtamisesta, toimintatavoista, ilmapiiristä ja työstä kuin työntekijästä itsestänsä ja hänen asenteistansa. Työyhteisön hyvinvointi on siten ihan jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla.

Etätyö on lisännyt hyvinvointia, mutta haastaa työyhteisön sosiaalisia suhteita

Nopeasti lisääntynyt ja pitkään jatkuva etätyö haastaa johtamista ja työyhteisöjen keksinäisiä suhteita.

"Käytäväkeskusteluihin" ei jää riittävästi aikaa tehokkaissa virtuaalipalavereissa ja tämä saattaa vaikeuttaa mm. perehdyttämistä tai hankaloittaa tiimien tiedonkulkua. Moni voi kuitenkin etätöissä entistä paremmin, jos on esimerkiksi voinut käyttää osan työmatkoihin käytetystä ajasta liikuntaan tai häiriötön työaika on lisääntynyt.

Työyhteisöt kaipaavat kuitenkin laadukasta aikaa yhdessä, jotta keskinäinen luottamus säilyy ja työtkin hoituvat paremmalla fiiliksellä. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun kokouspäivään varataan myös aikaa yhteiselle tekemiselle. Tutustu Haikon oheisohjelmiin ja varaa tiimillesi elämyksellinen tilaisuus luonnon rauhaan!

Tutustu oheisohjelmiin

Varaa kokous tai virkistyspäivä