Haikon Kartano2

Tietosuojaseloste

Kunnioitamme ja suojelemme yksityisyyttäsi. Käsittelemme antamiasi henkilötietoja Haikossa voidaksemme palvella entistä paremmin. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi.

 

ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE


Lapland Hotels Oy:n asiakas-, kumppani-, markkinointi- ja tilaustietoja koskeva tietosuojaseloste.

1 Yhteisrekisterinpitäjät

Lapland Hotels Oy (y-tunnus: 2199747-9)
Yrjö Kokontie 4, 99300 Muonio

Hotelli Luostotunturi Oy (y-tunnus: 1515200-7)
Luostontie 1, 99555 Luosto

Hotel Haikko Oy (y-tunnus: 2764547-4)
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

Lapland Safaris Group Oy (y-tunnus: 0892158-4) 
Koskikatu 1, 96200 Rovaniemi

Lapland Hotels & Safaris Oy (y-tunnus: 2041198-2)
Postikatu 1, 96100 Rovaniemi

Lapland Ski Resorts Oy (y-tunnus: 2448061-9)
Yrjö Kokontie 4, 99300 Muonio

Ylläs Ski Oy (y-tunnus: 2199743-6)
Yrjö Kokontie 4, 99300 Muonio

(Myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”)

Lapland Hotels Oy muodostaa konsernin sen tytäryhtiöiden kanssa. Tytäryhtiöt käsittelevät henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määritetyllä tavalla. Lapland Hotels Oy on pääasiallinen käsittelijä-, yhteys- ja hallinnoijataho tässä tietosuojaselosteessa määritetyssä käsittelytoiminnassa.

2 Yhteystiedot rekistereitä koskevissa asioissa
Hotel Haikko Oy
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
sähköposti: gdpr.tietosuoja@laplandhotels.com

3 Rekisterien nimet
a) Asiakas-, kumppani- ja markkinointirekisteri.
b) Tilausrekisteri
c) Matkustajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteröinnin perusteena on asiakkaan tai kumppanin Lapland Hotels Oy:n kanssa sopimuksella vahvistettu liiketoimintasuhde, erillinen suostumus asiakastietojen käsittelyyn, Lapland Hotels Oy:n oikeutettu etu tai lainsäädäntö. Rekisterien tarkoituksena on ylläpitää Lapland Hotels Oy:n asiakkaiden ja kumppaneiden välisen yhteistyön edellyttämiä henkilötietoja, varmistaa sujuva asiakaspalvelu sekä etujen ja palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen, mahdollistaa markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Matkustajarekisterin lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ennalta ehkäistä ja selvittää rikoksia sekä palvella tilastoinnin tarpeita. Matkustajarekisterin sisältämiä tietoja käsitellään myös asiakaspalveluun.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai kumppanin kanssa seuraavissa tarkoituksissa:
•    huoneostojen, ohjelmapalveluostojen, rinnelippujen ostojen tai muiden palvelu-/ tavaraostojen toteuttaminen ja vahvistaminen asiakkaalle sekä ostoihin liittyvän informaation välittäminen palveluntarjoajalle
•    jäsenetujen tarjoaminen
•    verkkokaupan kautta suoritettujen ostojen toteuttaminen ja vahvistaminen asiakkaalle
•    yritysasiakkaille sovitun kokonaisuuden tuottaminen, toimittaminen, laskutuksen sekä asiakassuhteen hoitaminen 
•    tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen sekä tilastointi 
•    palaute-, poikkeama ja tyytyväisyystietojen kerääminen 
•    mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi
•    Lapland Hotels Oy:n oikeutettujen etujen toteuttaminen, esimerkiksi oikeudelliseen vaateeseen vastaaminen
•    Lapland Hotels Oy:n lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
•    Alaikäisten nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika
o    Lapland Hotels voi pyytää tilauslomakkeissaan täysi-ikäisiä asiakkaitaan syöttämään alaikäisten lasten nimiä tai lempinimiä. Näitä alaikäisiin liittyviä tietoja ei hyödynnetä missään muussa tarkoituksessa kuin tilatun tuotteen tai palvelun toimittamisessa sekä majoituspalvelualan toimijoiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
•    Evästeitä hyödynnetään nopeuttamaan sivun toimintaa ja yksinkertaistamaan kirjautumista ja kohdentamaan sivuston sisältöä paremmin käyttäjälle sopivaksi. Tarkemmat tiedot evästeiden käyttämisen tarkoituksesta, perusteesta ja kerättävistä tietosisällöistä löydät Evästeitä koskevista ehdoista.

5 Rekisterien tietosisältö
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:

a) Asiakas-, kumppani- ja markkinointirekisteri
•    Asiakkuuden tyyppi: asiakas/kumppani /Club-jäsen
•    Asiakasnumero
•    Tunnistetiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus)
•    Yhteyshenkilö(t)
•    Yhteishenkilöiden rooli (Yritysasiakkaat)
•    Laskutustiedot
•    Jäsenbonuskertymä (Club-jäsenet),
•    Evästeiden käyttö
b) tilausrekisteri
•    Asiakas-, kumppani- ja markkinointirekisterin sisältämiä tunniste-, yhteys- ja laskutustietoja
•    Tilatut ja toimitetut palvelut
•    Yhteistyökumppaneidemme toimittaman palvelun yhteydessä kertyvä tieto 
•    Asiakkaan itsensä ilmoittamia terveys- tai muita arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi tieto sairauksista, allergioista ja perheestä
c) matkustajarekisteri
•    Asiakkaan tunnistetiedot
•    Puolison ja alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnus tai syntymäaika
•    Maa, josta on saavuttu Suomeen
•    Henkilötunnus
•    Kansalaisuus
•    Jos henkilö ei ole Pohjoismaiden kansalainen tai hänen asuinpaikkansa ei ole Suomi, matkustusasiakirjojen numero
•    Saapumispäivä ja mahdollisesti lähtöpäivä

6 Rekisterien tietolähteet ja automaattinen päätöksenteko
Pääasiallinen henkilötietolähde on asiakkaan tai kumppanin itse ilmoittamat tiedot yhteistyön käynnistyessä, tai sen aikana sekä yhteistyötä koskevissa palaute-, poikkeama- ja tyytyväisyyskyselyissä tutkimus tarkoituksessa kerätystä tiedosta. Henkilötietoa kertyy myös asiakaspalvelupisteissä asioinneista. Henkilötietoa voi kertyä lisäpalveluiden oston yhteydessä. Tietoja voidaan toissijaisesti ostaa markkinointikäyttöön tarkoitetuista rekistereistä.

Rekisterinpitäjä ei hyödynnä asiakkailta kerättyjä henkilötietoja automaattisessa päätöksenteossa.

7 Tietojen luovutus
Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän ja sen tytär- /sisaryhtiöiden sisällä sekä yhteistyökumppaneillemme kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Muutoin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Palvelujen toteuttamiseksi käytetään EU- tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntarjoajien palveluja. Palveluja ei voida käytännössä toteuttaa ilman näitä palveluja. Tällöin henkilötietoja voi siirtyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle siirtyvät henkilötiedot ovat pääsääntöisesti evästetietoja (esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta käyttäjää internetsivuilla käy ja miten sivuilla liikutaan), mutta palvelujen tarjoamisen kannalta elintärkeiden tietojärjestelmien laadukkaan, eheän ja virheettömän toiminnan takaaminen voi edellyttää tapauskohtaisesti myös muiden henkilötietojen siirtämistä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin kyse on yksittäisten rekisteröityjen yksittäisten tietojen satunnaisista siirroista, jotka toteutetaan vain siinä laajuudessa kuin yksittäistapauksen ratkaiseminen edellyttää.

Rekisterinpitäjä on huolehtinut riittävistä teknisistä ja organisatorisista tietoturvatoimenpiteistä palveluntarjoajien kanssa. Esimerkiksi palveluntarjoajien kanssa solmituissa sopimuksissa käytetään EU-komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja siirtojen perusteena on EU-komission antama päätös tietosuojan riittävyydestä kohdemaassa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

8 Tietojen suojaus ja säilytys
Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauden kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Työntekijät perehdytetään ja ohjeistetaan ottamaan huomioon tietoturvallisuus henkilötietoja käsitellessä.

Henkilötietoja säilytetään vain tietoturvallisilla laitteilla. Rekisterinpitäjän tietoteknisissä laitteissa on asianmukaiset virus- ja palomuuriohjelmistot, jotka on asetettu lataamaan ja asentamaan uudet ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Henkilötietoja säilytetään pilvipalvelimilla, jotka ovat salattuja.

Asiakas/kumppani tietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen päättymisen ja kaikkien velvoitteiden täyttämisen jälkeen vähintään 1 vuosi ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädäntö muuta edellytä.

9 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistuttaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa oikaisua saatuaan tiedon virheestä tai itse havaittuaan virheen. Jos rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista virhe, tulee hänen ilman viivytystä korjata, poistaa tai täydentää virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto. Jos rekisteröity ei itse pysty korjaamaan tietoa, tulee korjauspyyntö tehdä. 
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisterinpitäjä varaa oikeuden rajoittaa maksuttomien oikaisu- ja poistamistiedusteluiden määrän yhteen kertaan per vuosi.
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekistereihin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Pyydettäessä siirtoa kirjallisesti, Rekisterinpitäjä toimittaa tarkastusoikeuskohdassa kuvatut tiedot kohtuullisessa ajassa huomioiden toimitettavan tiedon laajuuden. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11 Kolmansien osapuolten sivustot ja palvelut
Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Lapland Hotels Oy:n ylläpitämiin sivustoihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä muiden sivustojen tietosuojaselosteet.

12 Tietosuojaselosteen muutokset
Lapland Hotels Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Päivitetty viimeksi 28.11.2023.

 

KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE


Lapland Hotels Oy:n kameravalvontaa koskeva tietosuojaseloste.

1 Yhteisrekisterinpitäjät
Lapland Hotels Oy
Y-tunnus:     2199747-9

Hotelli Luostotunturi Oy
Y-tunnus:    1515200-7

Hotel Haikko Oy 
Y-tunnus: 2764547-4

Lapland Safaris Group Oy
Y-tunnus: 0892158-4

Lapland Ski Resorts Oy 
Y-tunnus: 2448061-9

Ylläs Ski Oy
Y-tunnus: 2199743-6

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Hotel Haikko Oy
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
sähköposti: gdpr.tietosuoja@laplandhotels.com

3 Rekisterin nimi
Kameravalvonnan rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteröinnin perusteena on asiakkaan tai kumppanin Lapland Hotels Oy:n kanssa sopimuksella vahvistettu liiketoimintasuhde, erillinen suostumus kameravalvontaan ja Lapland Hotels Oy:n oikeutettu etu.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai kumppanin kanssa seuraavissa tarkoituksissa:
•    työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
•    omaisuuden suojaaminen
•    tuotantoprosessin asianmukaisen toiminnan valvominen
•    turvallisuutta, omaisuutta ja tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen
•    työhön liittyvien ilmeisten vaarojen ja uhkien ehkäisy ja selvittäminen
•    omaisuuteen kohdistuvien rikosten estäminen ja selvittäminen
•    työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen työntekijän erillisestä pyynnöstä

5 Rekisterin tietosisältö ja -lähteet
Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta tai automaatista, jossa kamera sijaitsee sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

Rekisterin henkilötietolähde on valvontakameroiden keräämä kuvatallenne sekä tallenteeseen liittyvät muut tiedot.

6 Tietojen luovutus
Rekisteröityä koskevia tietoja säilytetään kameravalvontaa tarjoavan palveluntarjoajan palvelimissa, joista tietoja hyödynnetään teknisellä käyttöyhteydellä. Tietoja luovutetaan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rikosepäilyissä poliisiviranomaiselle.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7 Tietojen suojaus ja säilytys
Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauden kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Tietoja käsittelevät työntekijät perehdytetään ja ohjeistetaan ottamaan huomioon tietoturvallisuus henkilötietoja käsitellessä.

Henkilötietoja säilytetään vain tietoturvallisilla laitteilla. Käsittelyyn käytettävissä tietoteknisissä laitteissa on asianmukaiset virus- ja palomuuriohjelmistot, jotka on asetettu lataamaan ja asentamaan uudet ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat EU-alueella ja ovat ajantasaisin salausmenetelmin suojattuja.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan kuin on välttämätöntä edellä kohdassa 4 määriteltyjen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Näiden tarkoitusten ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi rekisterien tietoja säilytetään rekisterissä 90 päivää, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

8 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyspisteelle. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa oikaisua saatuaan tiedon virheestä tai itse havaittuaan virheen. Jos rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista virhe, tulee hänen ilman viivytystä korjata, poistaa tai täydentää virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto. Jos rekisteröity ei itse pysty korjaamaan tietoa, tulee korjauspyyntö tehdä. 
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyspisteelle kirjallisesti. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Lapland Hotels Oy varaa oikeuden rajoittaa maksuttomien oikaisu- ja poistamistiedusteluiden määrän yhteen kertaan per vuosi.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Pyydettäessä siirtoa kirjallisesti, Rekisterinpitäjä toimittaa tarkastusoikeuskohdassa kuvatut tiedot kohtuullisessa ajassa huomioiden toimitettavan tiedon laajuuden. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

9 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun Rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavaan tahoon.

10 Tietosuojaselosteen muutokset
Lapland Hotels Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Päivitetty viimeksi 28.11.2023.